Συνήθως ναι, διότι οι καρκινογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας είναι κίνδυνοι που μπορούν να αποφευχθούν. Συνεπώς, η αποτελεσματικότερη μορφή πρόληψης είναι να αποφεύγεται η χρήση ή η παραγωγή αυτών των ουσιών στον χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας εναλλακτικές τεχνολογίες ή ουσίες. Οι παρεμβάσεις αυτού του είδους συνήθως απαιτούν την άσκηση ρυθμιστικού ελέγχου από τις αρχές. Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι χώρες εφαρμόζουν νομοθεσίες για τις επικίνδυνες ουσίες, που επιβάλλουν διάφορες υποχρεώσεις στους εργοδότες και τους εργαζομένους. Από την άλλη πλευρά, αποτελεί ευθύνη κάθε εργαζομένου να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφαλείας στην εργασία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η έκθεση σε πολλές καρκινογόνες ουσίες στους χώρους εργασίας.

Γιατί λοιπόν «συνήθως ναι»;

Η νομοθεσία από μόνη της δεν αποτελεί επαρκή προστασία· τα μέτρα προστασίας πρέπει να εφαρμόζονται, και οι εργαζόμενοι να συμμορφώνονται με τις οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία. Η παρακολούθηση του χώρου εργασίας εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της έκθεσης στις καρκινογόνες ουσίες μέσω της εισπνοής αέριων ουσιών, της επαφής με το δέρμα ή της κατάποσης. Τα βασικά μέτρα (βλέπε σχήμα 3) που λαμβάνουν συνήθως οι υγειονόμοι εργασίας είναι:

  • να ελέγχουν τις διαδικασίες στις οποίες χρησιμοποιούνται ή παράγονται οι ουσίες·
  • να διασφαλίζουν ότι ακολουθούνται διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας·
  • να μετρούν τα επίπεδα των ουσιών στην ατμόσφαιρα·
  • να μεριμνούν για την καταλληλότητα του προστατευτικού εξοπλισμού (π.χ. γάντια, γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικός ρουχισμός, κ.ά.) και για την κατάλληλη χρήση και διατήρησή του·
  • να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι επιδεικνύουν καλή προσωπική υγιεινή·
  • να μετρούν, κατά περίπτωση, την έκθεση των εργαζομένων σε χημικές ουσίες (βιοπαρακολούθηση) και να κινούν και να διατηρούν κατάλληλες διαδικασίες καταγραφής, ειδοποίησης και επανεξέτασης.

Σχήμα 3: Παραδοσιακή ιεράρχηση των πρακτικών ελέγχου της έκθεσης.

exposure-control-patrices

Πηγή: Αναδιατύπωση με την άδεια του Εθνικού Ιδρύματος Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας και των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ, από την ειδική ιστοσελίδα με θέμα «Control Banding Safety and Health», www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/default.html.