Υπάρχουν δύο εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με τον αριθμό των καρκίνων που όντως προκαλούνται από τις χημικές ουσίες στο περιβάλλον.

Πρώτον, ο σοβαρότερος κίνδυνος παρουσιάζεται όταν η έκθεση είναι μεγάλη και διαρκεί επί σειρά ετών, όπως για παράδειγμα η έκθεση στον χώρο εργασίας που συνδέεται με τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου, σε αντίθεση με τον πολύ χαμηλότερο κίνδυνο που απορρέει από την έκθεση στην ίδια χημική ουσία σε επίπεδο περιβάλλοντος.

Δεύτερον, η έννοια του κινδύνου μπορεί να έχει άλλη σημασία για τον μεμονωμένο πολίτη και άλλη σημασία για το σύνολο του πληθυσμού. Ένας σχετικά χαμηλός κίνδυνος για το μεμονωμένο άτομο, όπως ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα που προκαλείται από την ατμοσφαιρική ρύπανση ή το παθητικό κάπνισμα, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό καρκίνων σε επίπεδο πληθυσμού σε περίπτωση έκθεσης πολλών ατόμων, ενώ η μεγάλη έκθεση μιας σχετικά μικρής ομάδας εργαζομένων θα οδηγήσει σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μεταξύ των εκτεθειμένων ατόμων, αλλά θα προκαλέσει μικρό μόνο αριθμό καρκίνων στο σύνολο του πληθυσμού.