LátkaPopis
Formaldehyd Tato chemická látka, která se běžně využívá k balzamování a konzervaci lidských ostatků, má také různá další uplatnění, například jako dezinfekční prostředek a při výrobě jiných chemických látek.
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), například benzo[a]pyren Tyto chemické látky jsou produkty nedokonalého spalování a jsou obsaženy ve výfukovém a tabákovém kouři.
Arsen Tento prvek je pro člověka i jiné organismy nesmírně jedovatý, což vysvětluje, proč se účinně využívá v herbicidech a insekticidech.
Nikl (jeho sloučeniny) Tento kovový prvek se používá v korozivzdorné oceli, magnetech, mincích a některých slitinách. Výpary sulfidu niklu (tj. sloučeniny niklu) považuje Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) za známý lidský karcinogen a plynný tetrakarbonyl niklu je pro člověka velmi toxický.
Polonium 210 Radioaktivní prvek vznikající rozpadem radonu, který Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí mezi lidské karcinogeny.
Beryllium Lehký kovový prvek, který se využívá v kosmickém, leteckém a jaderném průmyslu. Beryllium se uvolňuje při mnoha procesech zpracování průmyslového odpadu, včetně spalování komunálního odpadu, ačkoli hlavním zdrojem emisí je spalování uhlí a topného oleje.
Chrom VI Využívá se k různým účelům, například k výrobě korozivzdorné oceli, ochraně dřeva, činění kůží, jako pigment v barvivech a jako složka laků, inkoustů, plastů a antikorozních a konverzních nátěrů.
Kadmium Tento chemický prvek se využívá při výrobě baterií a pigmentů do barev.
Aromatické aminy, včetně 2-naftylaminu a 4-aminobifenylu Využívají se k výrobě azobarviv.
1,3-butadien Využívá se k výrobě syntetického kaučuku.
Benzen Významná složka benzínu, která se také využívá k výrobě některých typů pryže, maziv, barviv, detergentů, léčivých přípravků, výbušnin a pesticidů.
Vinylchlorid Průmyslová chemická látka využívaná hlavně k výrobě polyvinylchloridu (PVC). Dříve se využíval jako inhalační anestetikum.
Ethylenoxid Klíčová průmyslová chemická látka, která je sice příliš nebezpečná k přímému použití v domácnosti, ale využívá se průmyslově k výrobě mnoha spotřebních výrobků, jako jsou detergenty, zahušťovadla, rozpouštědla a plasty. Čistý ethylenoxid, vysoce hořlavý a jedovatý plyn, který na předmětech, s nimiž přijde do styku, nezanechává žádné stopy, je dezinfekční prostředek, který se všeobecně používá v nemocnicích a při výrobě zdravotnických přístrojů, kde nahrazuje páru při sterilizaci teplocitlivých nástrojů a přístrojů, jako jsou jednorázové plastové injekční stříkačky.