Screening kräver särskilda insatser för att säkerställa tjänsternas kvalitet eftersom endast vissa av de som bjuds in till att delta i cancerscreening kommer att ha sjukdomen eller tidiga tillstånd som kan leda till cancer. Många av de här personerna kommer att ha nytta av att genomgå screening eftersom behandling som påbörjas innan symtom uppträder kan vara mer effektiv och ge färre biverkningar. Vissa cancerfall kommer dock att upptäckas som inte kan botas ens med de bästa av behandlingar, och andra fall kommer att upptäckas och behandlas som kanske inte skulle ha upptäckts utan screening (överdiagnostisering). Dessutom är inte ens de säkra tester som rekommenderas för screening helt riskfria. För de personer som får onormala resultat på screeningtesten kommer det exempelvis att krävas ytterligare tester för att ta reda på om personen verkligen har cancer eller något cancerförstadium. Ytterligare tester kan orsaka oro och för några personer kan vävnadsprover behöva tas, vilket inbegriper samma risker som vid en medicinsk procedur.

Tidiga cancerfall som upptäcks med screening kan också vara svårare att behandla för läkare som har erfarenhet av längre framskriden cancer. Särskild utbildning och kompetens kan därför krävas. Den genomsnittliga risken för att den enskilda individen blir lidande av att delta i screening är låg, men de totala riskerna och kostnaderna för samhället summeras på grund av det stora antal personer som ingår.

För att dra maximal nytta av screeningen med minsta möjliga skada för alla måste de tjänster som tillhandahålls vara av bästa möjliga kvalitet. De vägledande principer och detaljerade protokoll, standarder och rekommendationer som ges i de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring vid cancerscreening, som offentliggjorts av Europeiska kommissionen, hjälper programmen att uppnå denna höga kvalitet. Organiserade screeningprogram ger bäst förutsättningar för att följa de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring vid cancerscreening. Effektiv kvalitetssäkring säkerställer att balansen mellan cancerscreeningens risk och uppnådda nytta förblir godtagbar.