Przyjęcie skutecznych regulacji w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego wiąże się z licznymi korzyściami:

  • zapewnia wszystkim osobom ochronę przed zagrożeniami związanymi z wtórnym dymem tytoniowym;
  • prowadzi do zmiany norm społecznych poprzez ograniczenie akceptacji dla palenia, co przyczynia się do zmniejszenia liczby palaczy i ograniczenia narażania na oddziaływanie dymu tytoniowego;
  • prowadzi do istotnego ograniczenia narażenia na wtórny dym tytoniowy, zmniejsza nierówności zdrowotne związane z narażeniem na wtórny dym tytoniowy w miejscu pracy, bezpośrednio zmniejsza ryzyko chorób serca oraz łagodzi objawy ze strony układu oddechowego u osób narażonych na oddziaływanie dymu tytoniowego w miejscu pracy;
  • wywiera korzystny wpływ na przedsiębiorstwa (z wyjątkiem przemysłu tytoniowego) m.in. dzięki poprawie stanu zdrowia i zwiększeniu wydajności pracowników oraz dzięki zmniejszeniu liczby roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od zagrożeń. Ponadto przyjęcie tych regulacji pozwala obniżyć koszty związane z koniecznością usuwania odpadów powstających w trakcie palenia z miejsca pracy, koszty utrzymania specjalnych palarni i koszty ewentualnych postępowań sądowych. Polityka na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego nie wywiera negatywnego wpływu na działalność restauracji i barów;
  • ogranicza spożycie papierosów wśród osób już palących i zwiększa szanse palaczy na skuteczne rzucenie palenia;
  • ogranicza użycie tytoniu wśród młodzieży;
  • sprzyja powstawaniu domów wolnych od dymu tytoniowego.

Jeżeli dany kraj jest stroną Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, władze krajowe są zobowiązane na mocy prawa do przedkładania sprawozdań okresowych z wdrażania postanowień tej konwencji, uwzględniając wdrażanie polityki na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego. Z treścią najnowszego globalnego sprawozdania z postępów we wdrażaniu konwencji można zapoznać się pod adresem. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się, jakie postępy Państwa kraj poczynił we wdrażaniu najlepszych praktyk w zakresie ograniczania popytu na wyroby tytoniowe, mogą Państwo zapoznać się z informacjami w tym zakresie przekazanymi przez Państwa kraj w sprawozdaniu WHO w sprawie globalnej epidemii uzależnień od wyrobów tytoniowych.