Podobnie jak doustne środki antykoncepcyjne, antyestrogenowy tamoksyfen ma zarówno właściwości rakotwórcze, jak i właściwości zapobiegające zachorowaniu na raka. Istnieją spójne dowody, że stosowanie tamoksyfenu zwiększa ryzyko zachorowania na raka błony śluzowej trzonu macicy niezależnie od tego, czy stosuje się go jako terapię wspomagającą wśród kobiet chorych na raka piersi, czy jako terapię zapobiegawczą wśród kobiet o wysokim ryzyku zachorowania na raka piersi.

Wśród leków stosowanych w chemioterapii leczenia raka są leki, które mogą powodować wtórnego raka u pacjentów, u których wyleczono pierwotnego raka. Liczba pacjentów chorych na raka, u których leki stosowane w chemioterapii mają korzystne działanie, jest jednak tak duża w porównaniu z osobami, u których rozwinął się wtórny nowotwór, że stosowanie tych leków jest zalecane.

Immunosupresanty również mogą powodować raka. Leki te stosuje się zazwyczaj w poważnych okolicznościach, takich jak przeszczepy organów, choroby hematologiczne i choroby immunologiczne, a korzyści płynące z przyjmowania tych leków ogólnie przeważają nad ich rakotwórczymi skutkami. Decyzja o przepisaniu i stosowaniu leków, których rakotwórczość została ustalona lub które uznaje się za prawdopodobnie rakotwórcze, jest jednak bardziej problematyczna w sytuacjach, w których nie występują okoliczności zagrażające życiu, i powinna opierać się na dokładnej ocenie stosunku ryzyka do korzyści.