Περιγραφή

Συνθήκες έκθεσης και σχετικά επαγγέλματα

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH) είναι ουσίες που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της ατελούς καύσης οργανικών υλών.
Ο ΡΑΗ που έχει ερευνηθεί περισσότερο είναι το βενζο[a]πυρένιο.

Οι βιομηχανίες στις οποίες έχει μετρηθεί και κοινοποιηθεί η επαγγελματική έκθεση στο βενζο[a]πυρένιο περιλαμβάνουν:

  • την υγροποίηση και αεροποίηση του άνθρακα, την παραγωγή οπτάνθρακα και τις εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης, την απόσταξη λιθανθρακόπισσας, την τοποθέτηση και επισκευή στέγης, τις επιστρώσεις με πλακίδια (με τη χρήση πισσασφάλτου)·
  • τον εμποτισμό ξύλου / τη συντήρηση με κρεόζωτο·
  • την παραγωγή αλουμινίου (μέγιστα επίπεδα έκθεσης)·
  • την κατασκευή ηλεκτροδίων από άνθρακα·
  • τον καθαρισμό καμινάδων·
  • τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με καύση άνθρακα.