Περιγραφή

Συνθήκες έκθεσης

Θέσεις (ή μορφές) όγκου με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία καρκινογένεσης στους ανθρώπους

Τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ είναι ένα σύνθετο μείγμα αέριων και σωματιδιακών συστατικών που περιέχουν καρκινογόνες ουσίες όπως πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), βενζόλιο, βουταδιένιο-1,3, φορμαλδεΰδη, οξείδιο του αιθυλενίου και μέταλλα.
Η σύνθεση και η ποσότητα των εκπομπών ενός κινητήρα εξαρτάται κυρίως από τον τύπο και την κατάσταση του κινητήρα, τη σύνθεση και τα πρόσθετα καυσίμου, τις συνθήκες λειτουργίας και τις διατάξεις ελέγχου των εκπομπών.

Η βασικότερη πηγή έκθεσης είναι οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων, των φορτηγών, των σιδηροδρομικών και λοιπών μηχανοκίνητων μηχανών που λειτουργούν με κινητήρες ντίζελ.

  • Πνεύμονας