Περιγραφή

Συνθήκες έκθεσης

Θέσεις (ή μορφές) όγκου με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία καρκινογένεσης στους ανθρώπους

Το βενζόλιο είναι ένα διαφανές, άχρωμο, πτητικό και εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό.
Οι βασικές πηγές βενζολίου στην ατμόσφαιρα είναι ανθρωπογενείς.

Οι κυριότερες πηγές έκθεσης στο βενζόλιο για τον γενικό πληθυσμό είναι:

  • ο αέρας που έχει μολυνθεί με βενζόλιο (π.χ. σε περιοχές με έντονη κυκλοφορία, γύρω από πρατήρια βενζίνης ή σε βιομηχανικές περιοχές)·
  • ο ατμοσφαιρικός αέρας που περιέχει καπνό τσιγάρου·
  • τα μολυσμένα ύδατα ή τρόφιμα.

Η έκθεση στο βενζόλιο μπορεί επίσης να προέλθει από δεξαμενές αποθήκευσης βενζίνης που εμφανίζουν διαρροή.

  • Οξεία μυελογενής λευχαιμία
  • Οξεία μη λεμφοκυτταρική λευχαιμία