Det finns många fördelar med effektiv lagstiftning för en rökfri miljö:

  • Skyddar alla från riskerna med passiv rökning.
  • Ändrar sociala normer genom att göra rökning mindre acceptabelt och minskar därigenom både rökningen och den passiva rökningen.
  • Leder till en väsentlig nedgång i passiv rökning, minskar ojämlikheter i hälsa med anknytning till passiv rökning på arbetsplatsen, ger en omedelbar sänkning av risken för hjärtsjukdomar och förbättrar eventuella luftvägssymtom hos personer som exponeras på sin arbetsplats.
  • Påverkar affärsverksamheter positivt (med undantag av tobaksindustrin) på flera sätt, bland annat genom att förbättra de anställdas hälsa och produktivitet och minska antalet hälsopåståenden och hälsoförsäkringsfordringar. Dessutom sänks kostnaderna genom att man inte behöver städa bort avfall från rökningen på arbetsplatsen eller underhålla särskilda rökrum, och man kan undvika potentiella tvister. Rökpolicyer innebär inte att affärsverksamheten hos restauranger och barer skadas.
  • Minskar cigarettkonsumtionen bland aktiva rökare och ger rökare större möjligheter att lyckas sluta.
  • Minskar tobaksanvändningen bland unga.
  • Leder till rökfria hem.

Om ditt land är en part i Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll (FCTC) kräver lagen att landet lämnar in periodiska rapporter om genomförandet av konventionen, inklusive införandet av rökpolicyer. Du kan läsa den senaste globala lägesrapporten om konventionen. Om du är intresserad av att veta hur ditt land ligger till i fråga om genomförandet av bästa praxis-åtgärder för att minska efterfrågan på tobak kan du hitta information från ditt land i WHO:s rapport om den globala tobaksepidemin.