Kontrole parasti tiek īstenota, jo darba vidē sastopamās vēzi izraisošās vielas ir novēršams apdraudējums, tāpēc visveiksmīgākā profilakse ir izvairīties no šo vielu lietošanas vai ražošanas darba vietā, piemēram, izmantojot alternatīvas tehnoloģijas vai vielas. Lai šādi iejaukties būtu iespējams, varas iestādēm nereti jāievieš reglamentējoši kontroles pasākumi. Šodien visās Eiropas Savienības valstīs attiecībā uz bīstamām vielām ir ieviests tiesiskais regulējums, kas darba devējiem un darbiniekiem uzliek pienākumus, proti, darbiniekiem ir pienākums darbā ievērot drošības noteikumus. Tā rezultātā darba vietās tiek mazināta pakļautība daudzu vēzi izraisošo vielu iedarbībai.

Tad kāpēc tikai "kontrole parasti tiek īstenota"?

Tiesiskais regulējums vien nevar pasargāt — aizsargpasākumi ir jāpilda un darbiniekiem veselības un drošības norādījumi ir jāievēro. Tāpēc ir pastāvīgi jāuzrauga, vai tiek ievērotas aizsardzības vadlīnijas. Darba vietas uzraudzība nodrošina, ka pakļautība vēzi izraisošo vielu iedarbībai, kas notiek, ieelpojot gaisā esošas vielas vai tad, ja tās saskaras ar ādu vai tiek norītas, tiek iespējami mazināta. Būtiskākie pasākumi (sk. 3. attēlu), ko parasti veic arodhigiēnas speciālists, ir šādi:

  • pārbaudīt procesus, kuros konkrētās vielas tiek lietotas vai var tikt ģenerētas;
  • nodrošināt, ka tiek ievērotas drošas darba procedūras;
  • izmērīt vielu saturu gaisā;
  • nodrošināt, ka personiskie aizsarglīdzekļi (piem., cimdi, aizsargbrilles, aizsargapģērbs) ir piemēroti un tiek attiecīgi lietoti un uzturēti;
  • nodrošināt labu personisko higiēnu;
  • pēc nepieciešamības mērīt darbinieku pakļautību ķimikāliju iedarbībai (bionovērošana) un uzsākt un uzturēt attiecīgus uzskaites, paziņošanas un pārskatīšanas procesus.

3. attēls. Kā tiek kontrolēta pakļautība iedarbībai: tradicionālā hierarhija

exposure-control-patrices

Avots: pārpublicēts ar Nacionālās aroddrošības un veselības institūta un Slimību kontroles un profilakses centru atļauju no “Control Banding Safety and Health” tematiskās vietnes www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/default.html.