12 VEIDI, KĀ MAZINĀT RISKU SASLIMT AR VĒZI

Piesārņotāji

Darbavietā ievērojiet veselības aizsardzības un drošības instrukcijas, lai pasargātu sevi no vēzi izraisošo vielu ietekmes.

Apkārtējā vidē, arī darba vidē, ir tūkstošiem dažādu mākslīgi radītu vai dabīgu vielu, no kurām dažas ir potenciālas vēža izraisītājas. Daudzas no šīm vielām ir ķimikālijas.

Tas, kā mazināt pakļautību vēzi izraisošu vielu iedarbībai, ir atkarīgs no valdību īstenotās rīcības un politikas, kuras mērķis ir pasargāt iedzīvotājus no kaitīgām vielām, kā arī no atsevišķu indivīdu rīcības un pienākumiem attiecībā uz ieteikumu ievērošanu. Kontrolei pār vēzi izraisošām ķīmiskām vielām darba vietā, apkārtējā vidē vai mājās ir nepieciešama abējāda rīcība. Valdībām ir jānosaka politika un jāievieš noteikumi (piem., aizsardzības līmeņi, drošības zonas, ķimikāliju aizliegumi), kā arī jāuzrauga šo noteikumu ievērošana; ražotājiem vai citām nozarēm darba procesi jāpielāgo tā, lai tie atbilstu noteikumiem; savukārt darba devējiem saviem darbiniekiem ir jānodrošina aizsardzības pasākumi (piem., aizsargaprīkojums). Tā, piemēram, Eiropas Direktīvā 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā, ir paredzēts, ka darba devējam regulāri jānovērtē un jāpārvalda ar pakļautību kancerogēnu vielu iedarbībai saistītais risks, lai darbinieku pakļaušanu šādai iedarbībai novērstu; par kancerogēnu iedarbībai pakļautajiem darbiniekiem, preventīvajiem pasākumiem utt. pēc pieprasījuma jāinformē kompetentā iestāde; jāinformē darbinieki, ja pakļaušana iedarbībai notiek virs normas.

Veselīgāku vidi var veicināt arī atsevišķi cilvēki, piemēram, palīdzēt mazināt gaisa piesārņojumu, retāk pārvietojoties ar automobiļiem. Lai novērstu vēzi, ir būtiski, lai darba vietā tiktu ievēroti veselības un drošības norādījumi.

Citi būtiski apsvērumi ir šādi: i) ar profesionālo darbību saistīto veidu vēzis ir novēršams, un tas nozīmē, ka būtiska nozīme ir darbinieku aizsardzībai un ka darbiniekiem tā būtu jāveicina un jāpieprasa; ii) ir ieviesti daudzi noteikumi, kas ir samazinājuši pakļautību daudzu vēža izraisītāju iedarbībai, taču vēl arvien ir iespējami uzlabojumi.