Viss sjukvårdspersonal rekommenderar att man testar sig, i områden i EU med högre risk för magsäckscancer (t.ex. östra Europa, Spanien, Portugal och Italien). Inga folkhälsoprogram har dock införts för att förebygga magsäckscancer i Europa. Detta beror delvis på att effekten av att behandla ett stort antal personer, varav många inte uppvisar några symtom, inte är helt känd. Forskning pågår dock för att besvara den frågan.