Jah, paljudes riikides on see nii. Kuigi kõikides Euroopa Liidu riikides kehtivad õigusaktid, millega reguleeritakse, kus on lubatud suitsetada, erineb suitsetamiskeelu ulatus (kas see hõlmab kõiki siseruumides asuvaid töökohti, ühistransporti, siseruumides asuvaid avalikke kohti ja muid avalikke kohti, mis ei asu tingimata siseruumides) ja jõustamise tase eri riikides suurel määral.

Euroopa Liidu 2012. aastal tellitud uuringust, mis hõlmas rohkem kui 12 000 inimest 27 riigist (EL 27), nähtus, et rohkem kui 25% küsitletuist väitis, et nad puutusid tööl vähemalt aeg-ajalt kokku keskkonna tubakasuitsuga (19% suitsetajatest ja 17% mittesuitsetajatest). Kõige rohkem (enam kui viis tundi päevas) keskkonna tubakasuitsuga kokku puutuvate vastajate osakaal kokku oli 3% (5% suitsetajatest ja 1% mittesuitsetajatest). Nendest, kes olid uuringule eelneva kuue kuu jooksul käinud restoranis, väitsid 14%, et nad olid näinud inimesi siseruumides suitsetamas. See osakaal oli kõrgem baarikülastajate hulgas (28%). Joonisel 2 on esitatud nende uuringule vastanute osakaal, kes väitsid, et puutusid 2009. ja 2012. aastal joogi- ja söögiasutustes ning tööl kokku keskkonna tubakasuitsuga. Osakaal on esitatud nii kokkuvõtvalt (EL-27) kui ka riikide kaupa.

Joonis 2. Euroopa Liidu uuringule vastanute osakaal, kes väitsid, et puutusid 2009. ja 2012. aastal joogi- ja söögiasutustes ning tööl kokku keskkonna tubakasuitsuga. Osakaal on esitatud nii kokkuvõtvalt kui ka riikide kaupa.

Joonis 2a. Kokkupuude keskkonna tubakasuitsuga EL-27 riikides 2009. ja 2012. aastal

second-hand-smoke-drinking-establishment

Joonis 2b. Kokkupuude keskkonna tubakasuitsuga EL-27 riikides 2009. ja 2012. aastal

second-hand-smoke-eating-establishment

Joonis 2c. Kokkupuude keskkonna tubakasuitsuga EL-27 riikides 2009. ja 2012. aastal

second-hand-smoke-workplace
Riigikoodid

Belgia

BE

Kreeka

EL

Leedu

LT

Portugal

PT

Bulgaaria

BG

Hispaania

ES

Luksemburg

LU

Rumeenia

RO

Tšehhi Vabariik

CZ

Prantsusmaa

FR

Ungari

HU

Sloveenia

SI

Taani

DK

Itaalia

IT

Malta

MT

Slovakkia

SK

Saksamaa

DE

Küpros

CY

Madalmaad

NL

Soome

FI

Eesti

EE

Läti

LV

Austria

AT

Rootsi

SE

Iirimaa

IE

 

 

Poola

PL

Ühendkuningriik

UK

Allikas: Komisjoni talituste töödokument Report on the implementation of the Council Recommendation of 30 November 2009 on Smoke-free Environments (2009/C 296/02).