Υφίσταται κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου από τη μη ιοντίζουσα ακτινοβολία που εκπέμπεται, μεταξύ άλλων, από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τα μικροκύματα των φούρνων μικροκυμάτων και τα ραδιοκύματα των ασύρματων τεχνολογιών (κινητά τηλέφωνα, Wi-Fi, τηλεόραση και ραδιόφωνο);

Τα ηλεκτρικά, μαγνητικά ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εκπέμπουν, μεταξύ άλλων, οι ηλεκτρικές συσκευές, οι πομποί, οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος ή οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις, τα κινητά τηλέφωνα ή άλλη μορφή ασύρματης επικοινωνίας, δεν έχουν επαρκή ενέργεια ώστε να σπάσουν τις χημικές ενώσεις· συνεπώς, τα πεδία αυτά αποτελούν πηγές «μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας».

Οι γνωστές βιολογικές επιπτώσεις των εν λόγω πεδίων μπορεί να σημειωθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα έκθεσης σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφονται σε καθημερινές καταστάσεις. Περιλαμβάνουν τη διέγερση νεύρων και τη θέρμανση ιστών, όμως οι τεχνολογίες συμμορφώνονται με τις οδηγίες προστασίας που προβλέπονται για την πρόληψη των εν λόγω επιπτώσεων στην υγεία. Αυτές οι μορφές μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας δεν αναγνωρίζονται ως αιτίες καρκίνου.

Ωστόσο, ορισμένες τεχνολογίες είναι σχετικά νέες, ή οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιστήμονες χρειάζονται χρόνο να συλλέξουν επαρκή δεδομένα ώστε να αποκλείσουν με βεβαιότητα τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Για παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την υπέρμετρη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Έως ότου εξαχθούν βάσιμα επιστημονικά συμπεράσματα, συνιστάται η εφαρμογή ορισμένων απλών μέτρων για τη μείωση της καθημερινής έκθεσης, όπως η χρήση ασύρματων ακουστικών και η αποφυγή κλήσεων μεγάλης διάρκειας.