Οι υψηλές συγκεντρώσεις ραδονίου μπορούν να μειωθούν με απλές οικοδομικές εργασίες. Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, τα επίπεδα ραδονίου πρέπει να μειώνονται όταν υπερβαίνουν τα 100-300 Bq ανά m3.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι για τον περιορισμό της εισόδου του ραδονίου στο εσωτερικό του σπιτιού από το έδαφος. Ορισμένες μέθοδοι στηρίζονται στη μικρή αύξηση της πίεσης του αέρα εντός του σπιτιού, ενώ άλλες αφορούν την αραίωση του αέρα που εισέρχεται από το έδαφος με τον εξωτερικό αέρα, ή την άντληση αέρα από το έδαφος κάτω από το σπίτι και την απελευθέρωσή του στην ατμόσφαιρα. Τα περισσότερα συστήματα μείωσης του ραδονίου απαιτούν τη χρήση μικρών ηλεκτρικών αντλιών.

Έπειτα από κάθε εργασία μείωσης των επιπέδων ραδονίου, πρέπει να προβαίνετε σε νέο έλεγχο για να επιβεβαιώσετε ότι τα επίπεδα έχουν όντως μειωθεί. Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες σχετικά με τους περιοδικούς ελέγχους και με τη συντήρηση του συστήματος που χρησιμοποιείτε για τη μείωση των επιπέδων ραδονίου.