Όχι. Το μικρό ποσοστό καρκίνων που εμφανίζει ο μέσος πληθυσμός της Ευρώπης, και που συνδέεται ενδεχομένως με την έκθεση σε ακτινοβολία, ίσως σε ποσοστό 1-2%, αποδίδεται στις σημαντικότερες πηγές έκθεσης για τον πληθυσμό, και συγκεκριμένα στις διαγνωστικές ιατρικές εξετάσεις και στις φυσικές πηγές ακτινοβολίας, κυρίως το ραδόνιο.

Ορισμένες ανθρωπογενείς πηγές ακτινοβολίας, όπως η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, ή η μεταφορά και απόρριψη πυρηνικών αποβλήτων, ή τα ατυχήματα με ραδιενεργά υλικά, θεωρούνται απειλητικές και προσελκύουν το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, ο κατάλληλος ρυθμιστικός έλεγχος της ακτινοβολίας και των ραδιενεργών υλικών, σε συνδυασμό με τη λήψη ορθών κλινικών αποφάσεων στο ιατρικό περιβάλλον και τον προσεκτικό έλεγχο του ραδονίου που υπάρχει στους εσωτερικούς χώρους, μπορεί να διατηρήσει την έκθεση στην ακτινοβολία και τον συναφή κίνδυνο καρκίνου σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι βιομηχανικές χρήσεις της ακτινοβολίας και της ραδιενέργειας διέπονται από αυστηρές κανονιστικές διατάξεις. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, η μέση έκθεση των πολιτών στις εν λόγω πηγές ακτινοβολίας είναι πολύ μικρή. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ραδιενεργά υλικά υποχρεούνται να εφαρμόζουν μέτρα για την ασφάλεια και να διαθέτουν σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και ρυθμίσεις για την ενημέρωση και την προστασία των κατοίκων που ζουν στις γύρω περιοχές.

Σχήμα 4: Πηγές ακτινοβολίας

sources-of-radiation

Πηγή: Προσαρμογή περιεχομένου, κατόπιν άδειας, από την ιστοσελίδα ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm?pg=fission&section=protection, 10 Μαρτίου 2014.