Screening vyžaduje zvláštní úsilí k zajištění kvality služeb, protože onemocnění nebo rané potíže, které mohou vést ke vzniku rakoviny, budou mít pouze někteří pozvaní lidé. Mnohým z těchto lidí screening prospěje, protože léčba zahájená před výskytem příznaků může být účinnější a mít méně vedlejších účinků. Odhalí se však i některá nádorová onemocnění, která ani ten nejlepší způsob léčby nedokáže vyléčit, a odhalí se a budou se léčit i některé případy, jež by bez screeningu možná nikdy nevyšly najevo. Ani bezpečná vyšetření doporučená pro účely screeningu navíc nejsou zcela bez rizika. Například u většiny lidí s abnormálními výsledky screeningového vyšetření budou zapotřebí další vyšetření, aby se zjistilo, zda skutečně jde o rakovinu nebo prekancerózu. Další vyšetření může vyvolat znepokojení a u několika lidí může být zapotřebí odebrat vzorky tkáně, což s sebou nese rizika lékařského zákroku.

Pro lékaře, kteří mají zkušenosti s pokročilejšími nádorovými onemocněními, může být také obtížnější léčit nádorová onemocnění v raném stadiu zjištěná při screeningu; proto může být zapotřebí zvláštní odborná příprava a dovednosti. Ačkoli průměrné riziko újmy při účasti na screeningu je nízké, celková rizika a náklady pro společnost se kvůli velkému počtu zúčastněných osob sčítají.

Má-li být screening pro všechny co nejpřínosnější a nést s sebou co nejmenší újmu, musí být poskytované služby co nejkvalitnější. Dosáhnout této vysoké kvality pomáhají programům hlavní zásady a podrobné protokoly, normy a doporučení v evropských pokynech k zajištění kvality screeningu rakoviny zveřejněných Evropskou komisí. Nejlepší podmínky pro dodržování evropských pokynů k zajištění kvality poskytují organizované screeningové programy. Díky účinnému zajištění kvality zůstane rovnováha mezi rizikem a dosaženým přínosem screeningu rakoviny přijatelná.