Organizirane programe probira izradile su i njima upravljaju nacionalne ili regionalne zdravstvene službe kako bi se osiguralo da svi imaju jednake mogućnosti sudjelovati u probiru i kako bi se osiguralo da u slučaju abnormalnog nalaza probirnog testa pacijent bude upućen na odgovarajuće naknadne pretrage, potporu i liječenje. Probir je najučinkovitiji ako je dostupan svim ljudima iz ciljane skupine i ako oni odluče sudjelovati.

Organizirani programi probira u Europskoj uniji preporučuju se zato što je u njima angažirana skupina ljudi nadležnih za osiguravanje kvalitete pruženih usluga. Time se obuhvaća provjera poštovanja smjernica te redovitog izvješćivanja o rezultatima programa probira i njihove procjene.