Τα οφέλη μιας αποτελεσματικής νομοθεσίας για την απαλλαγή από τον καπνό θα είναι πολυάριθμα:

  • προστασία όλων από τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος·
  • αλλαγή των κοινωνικών προτύπων, καθιστώντας το κάπνισμα λιγότερο αποδεκτό και μειώνοντας έτσι τόσο το κάπνισμα όσο και την έκθεση στον καπνό·
  • σημαντική μείωση της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα, μείωση των ανισοτήτων στην υγεία που σχετίζονται με την έκθεση σε παθητικό κάπνισμα στην εργασία, άμεση μείωση του κινδύνου καρδιακής νόσου και βελτίωση των συμπτωμάτων αναπνευστικής νόσου σε άτομα που εκτίθενται στον χώρο εργασίας τους·
  • θετικές επιδράσεις για τις επιχειρήσεις (εξαιρουμένης της καπνοβιομηχανίας) με πολυάριθμους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της υγείας και της παραγωγικότητας των υπαλλήλων και της μείωσης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ακόμα, θα μειωθούν τα έξοδα καθαρισμού των απορριμμάτων καπνίσματος από τον χώρο εργασίας και το κόστος συντήρησης των ειδικών καπνιστηρίων, καθώς και οι τυχόν δικαστικές διαμάχες. Οι πολιτικές για την απαλλαγή από τον καπνό δεν προκαλούν μείωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε εστιατόρια και μπαρ·
  • μείωση της κατανάλωσης τσιγάρων από τους καπνιστές και διευκόλυνσή τους να κόψουν με επιτυχία το κάπνισμα·
  • μείωση της χρήσης προϊόντων καπνού από τους νέους·
  • απαλλαγή από το οικιακό κάπνισμα.

Αν η χώρα σας είναι συμβαλλόμενο μέλος στη σύμβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού (ΣΠΕΚ), απαιτείται από τον νόμο να υποβάλλονται περιοδικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης στη χώρα σας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών απαλλαγής από τον καπνό. Διατίθεται η πιο πρόσφατη παγκόσμια έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε τις επιδόσεις της χώρας σας όσον αφορά την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση της ζήτησης προϊόντων καπνού, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία που δίνει η χώρα σας στην έκθεση της ΠΟΥ σχετικά με την παγκόσμια επιδημία καπνίσματος.