Ναι, σε πολλές χώρες. Αν και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει νομοθεσία που ρυθμίζει τους χώρους στους οποίους επιτρέπεται το κάπνισμα, το εύρος της απαγόρευσης του καπνίσματος (κατά πόσον καλύπτει όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τους εσωτερικούς δημόσιους χώρους και άλλους δημόσιους χώρους, όχι απαραίτητα εσωτερικούς) και το επίπεδο επιβολής της διαφέρουν πολύ μεταξύ των χωρών.

Σύμφωνα με έρευνα, η διενέργεια της οποίας ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 και περιλάμβανε περισσότερους από 12.000 ανθρώπους σε 27 χώρες (ΕΕ-27), ποσοστό άνω του 25% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι εκτίθεται τουλάχιστον περιστασιακά σε παθητικό κάπνισμα στην εργασία τους (19% των καπνιστών και 17% των μη καπνιστών). Το συνολικό ποσοστό όσων απάντησαν ότι εκτίθενται εντατικότερα (περισσότερο από 5 ώρες ημερησίως) ήταν 3% (5% των καπνιστών και 1% των μη καπνιστών). Συνολικά, μεταξύ των ατόμων που επισκέφτηκαν ένα εστιατόριο κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας, ποσοστό 14% ανέφεραν ότι είχαν γίνει μάρτυρες καπνίσματος στο εσωτερικό της εγκατάστασης. Το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο για όσους επισκέφτηκαν μπαρ (28%). Τα ποσοστά όσων απάντησαν ότι εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα σε χώρους εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης καθώς και στον χώρο εργασίας το 2009 και το 2012, συνολικά (ΕΕ-27) και ανά χώρα, παρουσιάζονται στο σχήμα 2.

Σχήμα 2: Ποσοστά όσων απάντησαν στην έρευνα που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα σε χώρους εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης καθώς και στον χώρο εργασίας το 2009 και το 2012, συνολικά και ανά χώρα.

Σχήμα 2α – Έκθεση σε παθητικό κάπνισμα στην ΕΕ-27 το 2009 και το 2012

Σχήμα 2β – Έκθεση σε παθητικό κάπνισμα στην ΕΕ-27 το 2009 και το 2012

Σχήμα 2γ – Έκθεση σε παθητικό κάπνισμα στην ΕΕ-27 το 2009 και το 2012

Κωδικοί χωρών

Βέλγιο

BE

Ελλάδα

EL

Λιθουανία

LT

Πορτογαλία

PT

Βουλγαρία

BG

Ισπανία

ES

Λουξεμβούργο

LU

Ρουμανία

RO

Τσεχική Δημοκρατία

CZ

Γαλλία

FR

Ουγγαρία

HU

Σλοβενία

SI

Δανία

DK

Ιταλία

IT

Μάλτα

MT

Σλοβακία

SK

Γερμανία

DE

Κύπρος

CY

Κάτω Χώρες

NL

Φινλανδία

FI

Εσθονία

EE

Λετονία

LV

Αυστρία

AT

Σουηδία

SE

Ιρλανδία

IE

Πολωνία

PL

Ηνωμένο Βασίλειο

UK

Πηγή: Αναπαραγωγή από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό» (διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά) (2009/C 296/02).