Το παθητικό κάπνισμα (που ονομάζεται επίσης «καπνός τσιγάρου στο περιβάλλον» ή «καπνός τρίτων» ή «μόλυνση από καπνό τσιγάρου») συνίσταται στην εισπνοή του καπνού που εκλύεται από το καιόμενο άκρο των καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων των τσιγάρων, συνήθως σε συνδυασμό με τον καπνό που εκλύεται από τον καπνιστή. Η εισπνοή αυτού του καπνού από τους μη καπνιστές θεωρείται ακούσιο ή παθητικό κάπνισμα.