Ο προσυμπτωματικός έλεγχος συνιστάται μόνο για τα είδη καρκίνου στα οποία ο εν λόγω έλεγχος αποδεδειγμένα σώζει ζωές, αντισταθμίζοντας έτσι σημαντικά τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διενέργεια εξετάσεων σε πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων τα οποία μπορεί να μην αναπτύξουν ποτέ ένα συγκεκριμένο είδος καρκίνου. Όταν συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία, ενδέχεται να υπάρξουν εισηγήσεις για τη διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου για ένα ή περισσότερα άλλα είδη καρκίνου.