Τα οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου έχουν σχεδιαστεί και τελούν υπό τη διαχείριση εθνικών και περιφερειακών υπηρεσιών υγείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι παρέχονται σε όλους ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, καθώς και ότι, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι μη φυσιολογικό, ο ασθενής υποβάλλεται στη συνέχεια στις σωστές επιπρόσθετες εξετάσεις και λαμβάνει την κατάλληλη στήριξη και θεραπεία. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι αποτελεσματικότερος όταν διατίθεται σε όλα τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και επιλέγουν να συμμετάσχουν.

Τα οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου συνιστώνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι απαρτίζονται από ομάδες ατόμων που είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι σε αυτά τα προγράμματα η τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών ελέγχεται, ότι υποβάλλονται τακτικά εκθέσεις αποτελεσμάτων και ότι αυτά τα αποτελέσματα αξιολογούνται.