Το έργο της διασφάλισης ποιότητας στις υπηρεσίες προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς ορισμένα μόνο από τα άτομα που καλούνται για υποβολή σε έλεγχο όντως πάσχουν από την ασθένεια ή εμφανίζουν πρώιμες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο. Πολλά από αυτά τα άτομα ωφελούνται από τον προσυμπτωματικό έλεγχο, καθώς η έναρξη θεραπείας πριν από την εκδήλωση συμπτωμάτων μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη και να προκαλέσει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Ωστόσο, ανιχνεύονται επίσης ορισμένα είδη καρκίνου που δεν είναι δυνατό να θεραπευτούν ακόμα και με την καλύτερη θεραπευτική μέθοδο, ενώ άλλες περιπτώσεις, οι οποίες ενδεχομένως να μην είχαν εντοπιστεί χωρίς προσυμπτωματικό έλεγχο, ανιχνεύονται και θεραπεύονται (υπερδιάγνωση). Επίσης, ακόμα και οι ασφαλείς προληπτικές εξετάσεις που συνιστώνται στο πλαίσιο του ελέγχου δεν είναι πλήρως απαλλαγμένες από κινδύνους. Για παράδειγμα, τα περισσότερα άτομα που παρουσιάζουν μη φυσιολογικά αποτελέσματα στις προληπτικές εξετάσεις θα χρειαστεί να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παρουσία καρκίνου ή προκαρκινικής κατάστασης. Οι επιπρόσθετες εξετάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία, ενώ σε ορισμένα άτομα ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η λήψη δειγμάτων ιστού, η οποία εμπεριέχει τους συνήθεις κινδύνους μιας ιατρικής διαδικασίας.

Οι πρώιμοι καρκίνοι που εντοπίζονται κατά τον έλεγχο μπορεί επίσης να παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ως προς τη θεραπευτική προσέγγιση για τους γιατρούς που διαθέτουν πείρα στην αντιμετώπιση πιο προχωρημένων καρκίνων. Συνεπώς, μπορεί να απαιτούνται ειδική κατάρτιση και δεξιότητες. Παρότι ο μέσος κίνδυνος πρόκλησης βλάβης λόγω της υποβολής σε προσυμπτωματικό έλεγχο για οποιοδήποτε άτομο είναι πολύ μικρός, ο συνολικός κίνδυνος και το κοινωνικό κόστος είναι σημαντικά λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν.

Για τη μεγιστοποίηση του οφέλους από τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών για όλους, οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να έχουν τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα. Οι κατευθυντήριες αρχές και τα λεπτομερή πρωτόκολλα, τα πρότυπα και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση ποιότητας στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του υψηλού επιπέδου ποιότητας των προγραμμάτων. Τα οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου παρέχουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις για την τήρηση των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση ποιότητας. Η αποτελεσματική διασφάλιση ποιότητας συνεπάγεται τη διατήρηση μιας αποδεκτής σχέσης μεταξύ του κινδύνου και του οφέλους που επιτυγχάνεται με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο.