Säkerheten vid användning under lång tid är fortfarande inte känd. Användningen av e-cigaretter inbegriper till skillnad från cigarettrökning inte att tobak förbränns eller att man andras in tobaksrök. Därför förväntas användningen av e-cigaretter innebära lägre risker för sjukdom och dödsfall än tobaksrökning. Genom att införa lämpliga bestämmelser kan de potentiella riskerna med e-cigaretter minimeras.

E-cigaretterna har potential att minska den enorma börda som utgörs av tobaksrelaterade sjukdoms- och dödsfall, om de flesta rökare skulle övergå till e-cigaretter och folkhälsoaspekterna hanterades på lämpligt sätt.

Till folkhälsoaspekterna hör att smaksättningarna kan locka barn och uppmuntra till användning bland unga icke-rökare. Dit hör också frågor om att märkningen inte speglar innehållet, att e-cigaretterna marknadsförs på ett olämpligt sätt, att de kan försvaga tobakskontrollinsatserna eftersom de kan användas på platser där tobaksrökning inte är tillåtet och att de kan användas bland rökare som alternativ till att sluta röka. Slutligen finns även aspekten att e-cigaretter skulle kunna åternormalisera tobaksanvändningen i länder med väl utvecklade och framgångsrika tobakskontrollinsatser.

Mer forskning behövs för att granska dessa aspekter.